Jobmonitor. Search results for baas-s-r-o

4986 Jobs found

Used filters:
 • baas-s-r-ox
Displaying 1-50 of 4986 results.
 • Company RAVEN,a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - Podiea sa na príprave denného programu,- dôsledne pripravuje materiály na pracovné stretnutia, zaznamenáva ich priebeh, zabezpeuje potrebný servis,- spracováva a vybavuje externú a internú korešpondenciu,- samostatne prijíma, zriauje, eviduje a spravuje interné predpisy,- sprostredkováva komunikáciu medzi oddeleniami a príslušným manaérom,- sleduje termíny plnenia úloh a uruje priority,- plní operatívne úlohy....

 • Company Ladislav Boráros - Pizza Mamapepe in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Donáška do domu...

 • Company CreditCall, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  telefonické kontaktovanie zákazníkov za úelom získania spätnej väzby a ponuky produktov a sluieb...

 • Company Partizánske Building Components-SK s.r.o. in Rad
  13.12.2018

  Hadáš zaujímavú prácu? Premýšaš nad zmenou kariéry? Chceš vedie, aké je to pracova vo VELUX tíme? TERAZ JE TEN SPRÁVNY AS. Po s nami vyrába strešné okná pre celý svet! HADÁME TÍMLÍDRA na oddelenie vstrekovania! Aká bude tvoja rola v našom tíme ? - riadi a vies tím výrobných operátorov na pracovnej zmene- zodpoveda za denne rozdelenie práce na oddelení vstrekovania - zabezpei plnenie stanovených ukazovateov výkonnosti, ich analýza a návrhy na zlepšenie - motivova tím výrobných operátorov k dosiahnutiu stanovených ukazovateov výkonnosti - vybera udí do svojho tímu, plánova a realizova ich rozvoj - zabezpei zaškolenie na pracovisku - spracováva dochádzku a podklady pre výpoet miezd pre svoj tím- zodpoveda za dodriavanie legislatívnych poiadaviek v oblasti bezpenostiPráca je v trojzmennej prev...

 • Company SOLUZIONA s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Riadenie efektívnej výroby na základe poiadaviek a špecifikácií zákazníka s definovaným objemom a minimalizovaným odpadom.Denná koordinácia práce plánovaov výroby a následné plánovanie.Kontrola výrobnej linky a rozhodovanie o zapojení iných oddelení do procesu. Informovanie o údrbe, technológií, plánovaní, logistike alebo kvalite v prípade vzniknutých problémov. Reportovanie výsledkov nadriadenému za pridelenú zmenu (poet prestojov, dôvody prestojov, ostatné problémy, ktoré môu vzniknú vo výrobe/technológii/v kvalite/údrbe/udia/BOZP)....

 • Company Karol Mészáros - MEDE in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Predava/ka vo velárskom obchode, preto velárske skúsenosti sú vekou výhodou....

 • Company BRANKO SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Zodpovedá za správnos a úplnos všetkých dokladov zasielaným tretím stranám spojenými s vývozom JDM.Sluobné cesty Maarsko...

 • Company MBL, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  starostlivos o hovädzí dobytok...

 • Company MOTO JAS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - Obsluha hostí, servírovanie jedál, debarasovanie stolov,- objednávanie jedál,- práca na bare, - obsluha hostí poas svadieb, osláv....

 • Company Anna Kajanová - STRAVOVANIE in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - Kuchár-kuchárka pre pizzériu a reštauráciu.- Práca v popoludajších hodinách od 11,00 - do 23,00 hod - kadý druhý týde.- Ostatné podmienky dohodou....

 • Company Stredisko sociálnych služieb Kanianka, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  starostlivos o mobilných a imobilných klientov, pomoc pri osobnej hygiene, sprevádzanie na vyšetrenia do zdravotníckych zariadení...

 • Company AROMA ONE s.r.o. in Nemečky
  13.12.2018

  Prijmeme asistentku na TPP na administratívne práce. - administratíva- poskytovanie informácií klientom- zapisovanie údajov do databázového systému firmy- riešenie e-mailových a telefonických poiadaviek zákazníkov- spracovávanie a evidencia zmlúv- verifikácia zákazníkov, reporting, príprava podkladov pre útovníctvo, vedenie dochádzky- zasielanie pošty a alšie kancelárske práce...- komunikácia so zahraninými obchodnými partnermi hlavne v anglickom jazyku (maarsky, nemecky, španielsky výhodou)- pracovná doba: 8 hod....

 • Company Kútik Zdravia s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Predavaka - Poradkya zdravej výivy....

 • Company Mesto Brezová pod Bradlom in Zemné
  13.12.2018

  - samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku,- ininierska innos v rámci prípravy a realizácie investiných akcií mesta (príprava podkladov pre územné a stavebné konania, kolaudané konania a pod.),- technický, resp. stavebný dozor v rámci stavebných akcií mesta ako investora a stavebníka,- výkon štátneho stavebného dohadu v zmysle zákona . 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,- územné konanie a územné rozhodnutie v zmysle zákona . 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,- rozpotovanie stavebných prác...

 • Company DENTALIS, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Obejdnávanie klientov, utovanie zákrokov, platenie faktúr, objednávanie materiálov, komunikácia dodávateom, vybavovanie emailov,...

 • Company A-Z veľkoobchod, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Skladník- manipulácia s tovarom poda poiadaviek nadriadeného. UoZ sa môe vopred kontaktova telefonicky alebo mailom....

 • Company Karol Mészáros - MEDE in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Príjem - výdaj tovaru, balenie tovaru, vybavovanie objednávok, udriavanie istoty a poriadku v sklade....

 • Company MBL, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  kmenie hovädzieho dobytka, príprava krmív...

 • Company HADVIČÁK s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - práca v nepretritej prevádzke- manipulácia s tovarom - obsluha motorových vozíkov "C" "W1" "W2"...

 • Company HADVIČÁK s.r.o. in Pondelok
  13.12.2018

  - práca v dvojzmennej prevádzke (pondelok - piatok)- evidencie v sklade- manipulácia s tovarom - obsluha motorových vozíkov "C" "W1" "W2"...

 • Company Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - vypracováva návrhy nákupu strojných investícií, - vypracováva plány GO strojov a motorov, - spracováva návrhy na vyradenie, predaj strojov, mechanizmov a dopr. prostr., - zabezpeuje revízie tlakových nádob a zdvíhacích zariadení, - vedie evidenciu o preskúšaní vodiov, strojníkov stavebných mechanizmov, - sleduje technický stav vozidiel a mechanizmov, - vyhodnocuje mesanú spotrebu PHM a navrhuje opatrenia na dodriavanie noriem spotreby, - rieši poistné udalosti, - plní ostatné pokyny nadriadeného pre zabezpeenie plynulého chodu dopravy....

 • Company Techno Metal Construction International s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  administratívne prácekomunikácia s klientami a vyhadávanie nových klientovvyhodnocovanie cenových ponúkevidencia zmlúv...

 • Company Rademaker Slovakia s. r. o. in Lok
  13.12.2018

  Denná kontrola kvality výrobkov poda výkresovej dokumentácie.Zodpovednos za vasnú kontrolu hotových výrobkov.Vypracovanie a vyhodnotenie reklamaných protokolov.Analyzovanie, registrovanie a riešinie odchýlok.Zlepšovanie a zaznamenávanie spôsobov merania kvality.Práca v systéme SAP.Zaznamenávanie moných zlepšení....

 • Company Edscha Velky Meder s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - Sústavné preverovanie, vylepšovanie pracovného procesu a sluieb s cieom min. nákladov na nekvalitnú výrobu a zniovanie rizika v záujme spokojnosti zákazníka.- Vykonanie medzioperanej a výstupnej kontroly materiálov a výrobkov.- Vasné vystavenie kontrolných nálezov na vadné dielce.- Starostlivos a údrbu kontrolných prostriedkov a jemu zverenej meracej techniky.- Zabránenie  tomu, aby nezhodné dielce sa dostali do výrobného procesu.- Mesane vypracovanie správy o vývoji kvality dodávaných dielcov.- Vykonávanie príkazov priameho nadriadeného.- Úlohy spojené so systémom kvality na pracovisku.- Kvalitu odvádzanej práce a vedie podrobnú evidenciu zmätkov.- Reklamané a nepodarkové konanie v zmysle smerníc.- Izoláciu nepodarkov a ich likvidáciu.- Navrhuje viacpráce....

 • Company MBL, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  dojenie kráv, starostlivos o dojnice...

 • Company TECHSERVIS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - Obsluha a nastavenie CNC fréz (riadiaci systém Heidenhain),- výroba súiastok na CNC frézach poda výkresovej dokumentácie....

 • Company Karol Mészáros - MEDE in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Spracovanie velieho vosku, obsluha stroja na výrobu medzisitenok....

 • Company DobrýPodnik s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Obsluha zákazníkov....

 • Company Preklady bez hraníc, s. r. o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  príjem, kontrola, odosielanie objednávok, práca s registranou pokladnicou, práca s databázou, administratívna podpora pre vedenie spolonosti a iné administratívne práce poda pokynov zamestnávatea, komunikácia s domácimi a zahraninými klientmi - osobne, emailom, telefonicky, príprava cenových ponúk, spracovanie prekladateských a tlmoníckych projektov, komunikácia s dodávatemi, fakturácia, poklada, plánovanie a realizácia a zodpovednos za priebeh prekladateských projektov, sledovanie trendov na trhu prekladateských sluieb, spolupráca v tíme ale aj samostatná práca na jednotlivých projektoch, práca s internými aplikáciami, textovými editormi, CAT nástrojmi...

 • Company SVETLO n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Starostlivos o seniorov....

 • Company Duero Clean Service s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  upratovanie spoloných proestorov v bytových domochV prípade záujmu si prosím dohodnite termín pohovoru na tel. ísle: 0905 317 222....

 • Company Ing. Jozef Černý - LIKÉRKA ČERNÝ in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Pomocný pracovník pri výrobe liehovín a likérov vykonáva základné manuálne operácie a úkony v procese výroby a podiea sa na uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Obsluhuje jednoduché stroje a zariadenia v priebehu celého výrobného procesu. Vykonáva sanitáciu potravinárskych prevádzok....

 • Company RONA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - Runé balenie sklárskych výrobkov všetkých vekostí do priemyselných a ozdobných kartónov (obalov)...

 • Company TECHSERVIS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - Zámonícke práce - brúsenie, vtanie, rezanie závitov a pod.,- obsluha strojnej píly,- montá a demontá prípravkov....

 • Company PPS s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Rezanie rastlín a pomocné práce pri výrobe medziproduktov na pestovanie a uskladovanie rastlín. Jednoduchá manuálna práca vyadujúca jemnú motoriku....

 • Company CRYSTAL SERVICE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Pomocný pracovník v sklárskej výrobe...

 • Company MBL, spol. s r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  práca v rastlinnej výrobe, poné práce s traktorom...

 • Company Stredisko sociálnej starostlivosti in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  starostlivos o seniorov v domácnosti, hygiena, nákupy, varenie, upratovanie....

 • Company Stredisko sociálnych služieb Kanianka, n.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  vedenie zdravotnej dokumentácie, objednávanie klientov na vyšetrenia, príprava a podávanie liekov, aplikácia musculárnych injekcíí, preväzy rán......

 • Company TECHSERVIS, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Zváranie, navarovanie a spájkovanie súiastok a konštrukcií z kovových materiálov a ich zliatin elektrickým oblúkovým zváracím zariadením alebo plynovým zariadením. Rezanie kovových materiálov kyslíkom, plazmou a laserom rune a na rezacích strojoch....

 • Company ENVIRAL, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  -    výkon inností v zverenej asti procesu výroby bioetanolu, -    kontrola predpísaných technologických parametrov: kontrola teplôt, prietokov, pridávania pomocných surovín, kontrola hustoty zápary a liehovitostí-    zabezpeenie vykonávania preventívnych opatrení (mazací plán, kontrola strojov a zariadení) a odstraovania drobných porúch,-    kontrola vyhradených technických zariadení,-    vedenie príslušnej dokumentácie,-    vykonávanie odstávkových a istiacich prác,...

 • Company NBN - EU, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  obkladanie dlaieb, obkladov...

 • Company Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  nástup ihne, zastupovanie poas dlhodobej práceneschopnosti, prax je vítanáZoznam poadovaných dokladov:- iados o zamestnanie- profesijný štruktúrovaný ivotopis s prehadom predchádzajúchich zamestnaní- doklady o nadobudnutom vdelaní- písomný súhlas uchádzaa so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle zákona . 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

 • Company Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Voné pracovné miesto na zastupovanie pracovníky poas rodiovskej dovolenky.Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov, spracovanie plánu MTZ a opráv, spracovávanie podkladov do plánu údrby a iné úlohy na oddelení prevádzky a skladového hospodárstva CBT MV SR v Topoiankach....

 • Company Anna Kajanová - STRAVOVANIE in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  ašník, servírka...

 • Company BRANKO SLOVAKIA, a.s. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Obsluha liahne a ostatné pomocné práce....

 • Company CRYSTAL SERVICE, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  Runé brúsenie skla...

 • Company FCC Slovensko, s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  - Zaistenie vysypania zberných nádob poda predpísaných trás a ich vrátenia do príslušného zberného stanoviska,- vdy zaisti upratanie zberného stanoviska a s nádobami manipulova šetrne a upozorova na rozbité alebo inak poškodené nádoby,- kontrola odpadov pred naloením a kontrola oznaenia nádob, doplova kontrolné nálepky,- informovanie vodia o výskyte problémového stanoviska a sporného odpadu,- bená údrba a umývanie vozidla....

 • Company STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. in Pláne
  13.12.2018

  - plánovanie výroby zákaziek v spolupráci s jednotlivými projektovými manaérmi- denné sledovanie a korekcia výrobného plánu- reagovanie na odchýlky v pláne výroby so zapracovaním nápravných opatrení do plánu- denné reportovanie stavu rozpracovanosti vedeniu spolonosti- vypracovávanie denných, týdenných a mesaných plánov výroby- pravidelné týdenné reportovanie rozpracovania výroby zákazníkom- reporty poda poiadaviek vedenia spolonosti...

 • Company REAL - IR s.r.o. in Košice - Dargovských Hrdinov
  13.12.2018

  prijem vydaj tovaru, poriadok v sklade, rozvoz tovaru, dovoz tovaru...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
baas-s-r-o Edit filters